Advokatfirmaet Malm yter bistand på de fleste juridiske fagområder, herunder;

Rådgivning og bistand overfor næringslivet og privatpersoner i saker som involverer så vel forretningsjuridiske som offentligrettslige problemstillinger

Prosedyre for domstolene (sivile saker og straffesaker) og eventuelt for voldgiftsrett.

Fast eiendoms rettsforhold, bygningsrett og tingsrettslige spørsmål

Firmaet yter bistand både ved salg, kjøp, utbygging og drift av fast eiendom. Konsesjons-, ekspropriasjons- og husleierettslige spørsmål, samt selskapsrettslige, skatte- og avgiftsrettslige behandles jevnlig.

Dødsbobehandling, arve- og skifterettslige spørsmål, familie og barnerett

Firmaet utfører bostyreroppdrag ved arveoppgjør både for private arvingegrupper og etter oppnevnelse av skifteretten. Kompetanse og erfaring på disse områdene has også når det gjelder opprettelse av ektepakter eller samlivskontrakter, generasjonsskifter, og felleseieskifter. Prosedyre på disse rettsområden utføres jevnlig.

Kontrakter, entrepriser og byggesaker

Firmaet har i alle år hatt entreprisesaker. Det gjelder alt fra typehusentrepriser til reklamasjonssaker og større prosjekter.

Kreditorforhandlinger, gjeldsforhandling konkurs og inkasso

Firmaet har erfaring i konkursrettslige spørsmål. Firmaet har jevnlig bostyreroppdrag i konkurs- og gjeldsforhandlingsboer.

Bank- og finansjuss

Vi yter bistand innenfor bank- og pengerett, obligasjonsrett, pant og annen sikkerhetsrett. Vi bistår jevnlig klienter i vurdering av og utforming av avtaler.

Selskaper, stiftelser og foreninger

Selskapsrettslige spørsmål omfatter også opprettelse og omdannelse av organisasjoner og virksomheter, også i forbindelse med finansiering og drift av selskaper, utarbeidelse av vedtekter, aksjonæravtaler, nødvendige selskapsdokumenter og registrering.

Arbeidsrett/tjenestemannsrett

Firmaet har for så vel arbeidstagere som arbeidsgivere behandlet arbeidsrettslige spørsmål ved forhandlinger og ved domstolene. Spørsmålene kan dreie seg om avskjed, oppsigelse, lønn, ansettelsesavtaler, avtale om opphør av arbeidsforhold, personalspørsmål i forbindelse med bedriftsnedleggelser og innskrenkninger og lignende.

Strafferett

Firmaet har tradisjon innenfor strafferett. Advokat Egil Malm har tidligere vært fast forsvarer ved Ofoten tingsrett og Hålogaland lagmannsrett, og advokat Erling Malm har erfaring fra påtalemyndigheten. Dessuten kan vi bistå fornærmede i straffesaker.

Advokatfirmaet Malm - Kongens gt. 42, 8504 Narvik - telefon: 76 94 45 50